تبلیغات
وبلاگ دامپزشک - بانک مقالات دامپزشکی - آنفلوانزای خوكی(Swine Influenza)

عامل بیماری

انفلوانزای خوكی بوسیله اورتومیكسوویروسهای تیپ  A ویروسهای آنفلوانزا ایجادمی شود.این ویروسهادارای قطری به اندازه 80-120 نانومترهستندودارای یك هسته هشت قطعه ای وRNA تك رشته ای كه بوسیله گلیلوپروتئین های میخی شكل احاطه شده است. ویروسهای آنفلوانزا براساس تعداد گلیكوپروتئین H (هماگلوتینین)وگلیكوپروتئین N (نورامینیداز) كه درلایه بیرونی آنهاست طبقه بندی می شوند. بیشترین تحت تیپ های ویروس آنفلوانزا درخوك ،تحت تیپ H1N1,H2N2وH3N2 می باشند.

یك نوع تحت تیپ ویروس H1N1 وجوددارد كه عموماًباعث آلودگی انسان به آنفلوانزای فصلی می شود، هرچند كه ویروس H1N1 خوكی هیچگونه شباهتی به آن ندارد.باوجود طبقه بندی تحت تیپ های یكسان ،ویروسهای آنفلوانزای خوكی دراروپاوایالات متحده  ازلحاظ چگونگی پیدایش مشخص هستند.

 

انتشارطبیعی بیماری

آنفلوانزای خوكی بطورعادی درشمال وجنوب آمریكا،آسیاواروپاتشخیص داده شده است.بیماری  همچنین درحال حاضراز آفریقانیزگزارش شده است.تحت تیپ H1N1 آنفلوانزادرابتدا درسال 1918 درایالات متحده شناسائی شد. دوواریانت ازتحت تیپ H1N1 مشابه پرندگان وجودداردیكی درجمعیت خوك اروپاوآمریكا ودیگری درجمعیت خوك آسیا شناسائی شده است كه معتقدندآنهاویروسهای آنفلوانزای پرندگان هستندكه به خوكهامنتقل شده اند. تحت تیپهای H3N2وH1N2 مركب ازویروسهای آنفلوانزای خوك،انسان وپرندگان هستند. ویروس H1N2 مركب ازدوسویه آنفلوانزای انسانی مشخص می باشد.

آلودگی انسان باویروس آنفلوانزای خوكی بندرت درایالات متحده ،اروپا ونیوزلندگزارش شده است. یك موردشیوع  قابل ملاحظه درانسان درسال 1976 دریك پادگان نظامی درنیوجرسی رخ داده است كه 5 سربازبا علائم كلنیكی ازبیماری تنفسی مشخص شد كه به آنفلوانزای خوكی درگیرشده بودند. براساس نتایج تستهای سرولوژی 500 نفربه بیماری آلوده شدند كه تنها یك موردمنجر به مرگ شد.

اگرچه انسانها ازطریق تماس باخوكها ممكن است باویروس آنفلوانزای خوكی آلوده شوند،اماعلائم كلینیكی با انفلوانزای انسانی  بعلت اینكه اغلب نمی توان آنهارا تفكیك كرد،اشتباه می شود.بوقلمون ها هم همچنین باویروس آنفلوانزای خوكی آلوده شده اند.

 

انتقال بیماری

ویروس آنفلوانزای خوكی ازطریق ترشحات تنفسی بشكل آئروسل وهمچنین وسایل وتجهیزات ،ازقبیل اشیاء بیجان آلوده وترددافرادبین مزارع آلوده خوكهاومزارع پاك انتشارمی یابد. شیوع های آنفلوانزای خوكی بیشترباورودحیوانات جدیددریك گله همراه است.دوره كمون بیماری  1-3روزمی باشد.خوكها ویروس را 24ساعت بعدازآلودگیازطریق مدفوع دفع می نمایندوممكن است برای مدت 7-10 روزآن رادفع نمایند.یك بیمارحامل (Carrier) می تواندبرای بیشتراز3 ماه وجود داشته باشد.

انتقال ویروسهادربین گونه هابندرت رخ میدهد، اما میتوانددرمیزبان گونه جدید یك اپیدمی ایجادنماید. یك ویروس جدیدمتناوباً می تواندمخلوط شود،یابازآرائی ژنی پیداكندبایك ویروسی كه قبلاًتطبیق شده ودرنتیجه یك سویه یاواریانت جدید تولیدنماید. خوكها ازدیگرگونه ها،بدلیل داشتن گیرنده های سلولی كه می تواند به ویروسهای آنفلوانزای خوكی،انسانی وپرندگان بچسبند ، متمایز هستند. بنابراین سلولهای خوك ممكن است بادو یابیشترتیپ های ویروس آلوده شوندوتركیب آنها درداخل سلول باعث ایجادیك ویروس جدیدگردد. بدین جهت خوك راظرف مخلوط كننده (Mixing Vessels) نامیدند كه به شكل گیری ویروسهای جدیدكمك می كند. انتقال ازسدگونه ای به تنهائی برای شروع یك پاندمی آنفلوانزای انسانی كافی نیست بلكه ویروسهای آنفلوانزای حیوانی بایستی تغییرات ژنتیكی برجسته وبزرگی راطی كرده ودرجمعیت انسانی مستقر(پابرجا) شوند وازطریق انسان به انسان منتشرگردند.

 

علائم كلینیكی

آلودگی باویروس آنفلوانزای خوكی باعث بیماری حاددستگاه فوقانی تنفسی شده وعلائم آن شامل :

تب، عطسه، سرفه، بی اشتهائی، ترشحات ازبینی، التهاب چشمها، سقط جنین وتنفس بازحمت می باشد.

اغلب خوكهای آلوده شده چنانچه عوامل عفونی حضورنداشته باشند درعرض 5-7 روز بهبود می یابند. برونكوپنومونی شدید ممكن است بعلت توسعه عوامل عفونی ثانویه رخ دهدكه آن یكی ازفاكتورهائی است كه خطرمرگ درحیوان راافزایش می دهد. عوامل دیگری كه ممكن است بابیماری همراه شودعبارتنداز عفونتهای باكتریائی ثانویه ویاعفونتهای ویروسی.

بوقلمونهای آلوده به ویروس آنفلوانزای خوكی ممكن است كاهش تولیدتخم، تولیدتخم های بدشكل یابیماری تنفسی رانشان دهند.

علائم كلینیكی درانسان مشابه باآلودگی باآنفلوانزای انسانی است وبهمین دلیل مواجه شدن باعفونت ویروس آنفلوانزای خوكی درانسان ممكن است نادیده گرفته شود. علائم شبه آنفلوانزاواسهال درانسانهای درگیربیماری گزارش شده است.

 

تشخیص

آلودگی به ویروس آنفلوانزای خوكی راازطریق جداسازی ویروس،یافتن آنتی ژن ویروس یااسیدنوكلئیك آن ازطریق RT-PCR ، ایمونوفلورسانس،ایمونوهیستوشیمیائی، الایزاوتستهای سرولوژی تأئید می كنند.نمونه برداری ازبافت نای یاسواب بینی –حلقی ازخوكهائی كه بشدت آلوده هستند، جهت حصول نتایج مطلوب استفاده می شود.بهترین راه تشخیص ویروس ،درحیوانات تب دار 24-48 ساعت بعدازشروع علائم كلنیكی است.

 

 

درمان

درمان حمایتی گسترده ای همانندكلیه بیماریهای ویروسی لازم است. مدیریت مناسب نگهداری وتغذیه خوب خوكهاممكن است به ایجادیك پاسخ ایمنی موثركمك می كند. بهترین كاردرخوكهائی كه شدیدأبه پنومونی باكتریائی ثانویه آلوده شده اند، استفاده ازتركیبات وسیع الطیف باكتری كش می باشد همچنین به منظورجلوگیری ازدهیدراتاسیون میتوان ازتزریق وریدی مایعات استفاده كرد.

 

واگیری ومرگ ومیربیماری

میزان واگیری آنفلوانزای خوكی می تواندتا 100% برسد.مرگ ومیردرمواردتأئیدشده بیماری درصورتی كه باعوارض دیگرهمراه نباشد  1-3% می باشدعفونت ثانوی باباكتری هموفیلوس سوئیس، میزان مرگ ومیردرآنفلوانزای خوكی رابشدت افزایش میدهد.

 

 

 

كنترل وپیشگیری بیماری

ویروس آنفلوانزای خوكی ممكن است یكمرتبه درگله ها، خودرابصورت بیماری همه گیربومی نشان دهد.شیوع های سالیانه بیماری ،اصولاًدرماههای سرد سال مشاهده می شود.خوكهای جوان خطرآلودگی درگله راافزایش می دهند.بهبودی ازبیماری معمولاًبستگی به ایمنی محدودخوك دارد.

ویروس آنفلوانزای خوكی توسط پوششی احاطه شده است كه براحتی توسط ضدعفونی كننده های معمول مورداستفاده دردامپزشكی ازبین می رود.ازقبیل تركیبات چهارتائی آمونیوم ومحلولهای سفیدكننده 10%.

پروتكل جداسازی وتفكیك خوكهائی كه علائم بیماری تنفسی رانشان میدهند، بایستی بادقت ویژه انجام شود. لباسها، وسایل وتجهیزات ،سطوح ودستها بعدازدرمعرض قرارگرفتن باخوكهائی كه مظنون به آلودگی هستندبایستی شستشو وضدعفونی گردند.

دکتر محسن شانقی


   


نظرات()

وبلاگ دامپزشک

کاملترین بانک مقالات فارسی دامپزشکی